Kategorie: Europa

Anzahl Resultate: 500
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2019
iShs STOXX Euro EUR EUR 32.80 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 32.66 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 32.66 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 32.78 --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 32.73 --- +17.53%
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR USD --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR GBP 29.64 --- ---
iShs STOXX Euro EUR USD 36.53 --- +8.74%
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR CHF --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR --- --- ---
iShs STOXX Euro EUR EUR 29.92 --- +0.00%
 • 1
 •  
 • |
 •  
 • 2
 •  
 • |
 •  
 • 3
 •  
 • |
 •  
 • 4
 •  
 • |
 •  
 • 5
 •  
 • |
 •  
 • 6
 •  
 • |
 •  
 • 7
 •  
 • |
 •  
 • 8
 •  
pullcache